Fotografia – reklama – prawo

Just another WordPress.com site

Archive for the month “Wrzesień, 2013”

Określenie stron umowy

Jedną z kwestii, na które należy zwracać szczególną uwagę przy podpisywaniu jakiejkolwiek umowy jest prawidłowe określenie stron umowy. Niestety jest to kolejny element, przy którym regularnie popełniane są błędy.

Wiele prostych umów zawieranych jest w tej formie, że jedna ze stron (usługodawca) przedstawia swój wzorzec umowy, który zostaje uzupełniony o dane drugiej strony i ustalone warunki (np. liczbę zdjęć, które mają zostać wykonane i wysokość wynagrodzenia). Takie umowy czasami podpisywane są w pośpiechu, wręcz „na kolanie” co może powodować powstawanie różnych błędów.

Często zdarza się także, że przedsiębiorcy po prostu nie przywiązują w praktyce należytej wagi do kwestii prawnych i nie podają w umowie prawidłowej nazwy prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Tymczasem złe oznaczenie stron umowy może prowadzić do problemów chociażby z określeniem podmiotu zobowiązanego do wykonania umowy.

Przykład

W umowie o wykonanie projektu standów jako zamawiający została wskazana „Alfa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 55a (umowa nie zawierała żadnego dalszego dookreślenia, o jaki podmiot chodzi). 

Tymczasem pod tym adresem są zarejestrowana trzy podmioty o częściowo zbieżnej nazwie:

– „Alfa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

– „Alfa” Robert Kowalski Spółka komandytowa; 

– wreszcie pod tym samym adresem Robert Kowalski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Alfa Robert Kowalski”.

Pod umową podpisany jest Robert Kowalski (bez dookreślenia pełnionej funkcji), który jest uprawniony do działania w imieniu każdego z tych trzech podmiotów.

Brak dookreślenia w umowie formy prawnej kontrahenta może znacząco utrudnić realizację umowy – np. w zakresie tego, do którego z tych podmiotów należy kierować oświadczenia woli i żądania wiążące się z umową.

Rejestry

Dzięki postępującej informatyzacji rejestrów sprawdzenie danych kontrahenta jest dzisiaj niezwykle łatwe. Warto korzystać z powszechnie dostępnych rejestrów, w których można potwierdzić nie tylko nazwę, ale także adres czy sposób reprezentacji kontrahenta.

Obie te bazy danych są bezpłatne i zawierają informacje bezpośrednio z rejestrów urzędowych (choć może tu występować pewne opóźnienie w aktualizacji danych). Warto z nich korzystać, ponieważ pozwalają na uniknięcie wielu praktycznych problemów.

Inne dane

Warto także zadbać, aby w umowie znalazły się możliwie najbardziej szczegółowe dane dotyczące drugiej strony – jest to szczególnie ważne w kontekście niedawnej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Im więcej danych na temat kontrahenta zostanie zawartych w umowie, tym łatwiejsze może się okazać dochodzenie praw z umowy na drodze sądowej.

Problem ten jest mniej istotny w przypadku spółek prawa handlowego (wszystkie istotne dane podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym są ogólnodostępne), natomiast w odniesieniu do osób fizycznych, najlepiej, aby umowa (poza danymi dotyczącymi działalności gospodarczej) zawierała w opisie strony co najmniej – numer PESEL oraz zarówno adres zamieszkania, jak i zameldowania (oczywiście ten ostatni do czasu zniesienia obowiązku meldunkowego).

Reklamy

Post Navigation