Fotografia – reklama – prawo

Just another WordPress.com site

Archive for the month “Lipiec, 2013”

Ograniczenia czasowe i terytorialne

Umowa licencyjna ze swojej istoty jest umową, na podstawie której licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z utworu, które jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

Ograniczenie czasowe – to okres obowiązywania licencji. Licencja może zostać udzielona na czas oznaczony (roku, pięciu lat), albo na czas nieoznaczony).

Ograniczenia terytorialne – to wskazanie obszaru geograficznego, na którym może się odbywać korzystać z utworu (np. województwo Śląskie, Polska, Europa).

Jeśli umowa nie określa zakresu terytorialnego i czasowego udzielonej licencji, licencja jest udzielana na okres pięciu lat i dotyczy terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę (art. 66 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Oznacza to, że brak określenia w umowie zakresu terytorialnego i czasowego licencji, nie powoduje, że taka umowa jest nieważna, a jedynie, że zastosowanie znajdą ograniczenia określone bezpośrednio w ustawie.

Warto zauważyć, że wprowadzenie ograniczeń czasowych i terytorialnych pozwala na połączenie w ramach jednej umowy różnego rodzaju licencji – przykładowo:

– licencja do korzystania z utworu może przez pierwsze dwa lata po podpisaniu umowy mieć charakter wyłączny, a następnie przekształcić się w licencję niewyłączną na czas nieoznaczony;

– licencja do korzystania z utworu na terytorium Polski może mieć charakter wyłączny, a w pozostałych państwach europejskich – niewyłączny.

Ograniczenia czasowe i terytorialne przy przeniesieniu praw autorskich

Także przeniesienie autorskich praw majątkowych może zostać dokonane z zastrzeżeniem terminu rozwiązującego, po upływie którego ustają skutki przeniesienia praw autorskich.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych może zawierać także ograniczenie co do miejsca korzystania z utworu przez nabywcę – jednakże tu mogą powstawać pewne wątpliwości, czy ograniczenie takie będzie miało charakter rzeczowy, czy jedynie zobowiązujący.

Reklamy

Post Navigation